Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2018-02-01T09:54:04+00:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

MAKS Klantenloyaliteit

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
a. MAKS: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: MAKS Klantenloyaliteit gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 30.19.61.10;
b. Cliënt: Afnemer van de Producten en/of diensten van MAKS;
c. Overeenkomst: De overeenkomst tussen MAKS en Cliënt;
d. MAKSSPAREN: Elektronisch klantenkaartsysteem offline en online;
e. MAKSCADEAU: Elektronisch cadeaukaartsysteem offline en online;
f. MAKSCRM: het online klantenregistratie/marketingprogramma;
g. MAKSZEKER: de verzekering voor Cliënt die gebruik maakt van offline MAKSSPAREN en/of van offline MAKSCADEAU waarbij Cliënt gedurende de reparatie periode van de fysieke transactieterminal een tijdelijke vervangende fysieke transactieterminal ontvangt;
h. MAKSMARKETING: Abonnement voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven en aanbiedingen;
i. transactieterminal : De fysieke transactieterminal of de online transactieterminal applicatie voor tablet of PC die in het kader van het MAKSSPAREN en/of MAKSCADEAU programma aan Cliënt beschikbaar wordt gesteld;
j. Producten: De producten die MAKS in het kader van de Overeenkomst aan Cliënt levert of ter beschikking stelt.

 

Artikel 2.Algemeen
2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van MAKS en op alle werkzaamheden die MAKS in opdracht van Cliënt uitvoert.
2.2.Deze algemene voorwaarden bestaan uit algemene bepalingen en de navolgende bijzondere voorwaarden:
• voorwaarden voor MAKSSPAREN en MAKSCADEAU
• voorwaarden voor MAKSCRM
• voorwaarden voor MAKSZEKER
• voorwaarden voor MAKSMARKETING
2.3.De algemene bepalingen zijn niet van toepassing voor zover daarvan in de bijzondere voorwaarden wordt afgeweken. De mogelijkheid bestaat dat de bepalingen van verschillende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst met MAKS.
2.4.Door met MAKS een Overeenkomst aan te gaan doet Cliënt afstand van eventueel door hem gehanteerde (inkoop)voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op alle Overeenkomsten van MAKS uitsluitend de door MAKS gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
2.5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door MAKS vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.6.Indien MAKS niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat MAKS in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.7 MAKS behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment te herzien.

Artikel 3.Aanbiedingen en offertes
3.1.Alle aanbiedingen en offertes, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend.
3.2.MAKS is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, e-mailberichten, op de website, in offertes of in de Overeenkomst.
3.3.Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
3.4.MAKS heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 4.Helpdesk
4.1.De helpdesk is bemand door software- en productspecialisten van MAKS.
4.2.De helpdesk is te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur t/m 17.30 uur op het telefoonnummer 088 – 638 6262.

Artikel 5.Totstandkoming en wijziging Overeenkomst
5.1.De Overeenkomst komt tot stand nadat partijen de Overeenkomst hebben
ondertekend, dan wel nadat Cliënt op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van MAKS.
5.2.Wijzigingen van opdrachten binden MAKS slechts voor zover deze wijzigingen
schriftelijk door MAKS zijn bevestigd c.q. feitelijk door MAKS zijn uitgevoerd.

Artikel 6. Leveringstermijn
6.1.De vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan MAKS bekend waren en zij zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
6.2.Indien de bestelling deels vooraf is gefactureerd, dan vangt de leveringstermijn aan op het moment dat MAKS het vooraf gefactureerde bedrag heeft ontvangen.
6.3.In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van MAKS ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
6.4.Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op
schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7.Tarieven en prijzen
7.1.Verzendkosten bedragen € 10,00 per zending.
7.2.Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
7.3.MAKS is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Cliënt door te berekenen.
7.4.MAKS heeft het recht de prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen, maximaal met het prijsindexcijfer zoals dat jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld.
7.5.Cliënt wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van een prijs of tariefwijziging.

Artikel 8.Facturatie en betaling
8.1.Betaling geschiedt middels automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2.Na ondertekening van de Overeenkomst ontvangt Cliënt binnen enkele dagen een aanbetalingsfactuur van 50% van de totale bestelling minus de verzend – en abonnementskosten.
8.3.Na levering ontvangt Cliënt de factuur voor de overige 50% + de eventuele verzendkosten.
8.4.De abonnementskosten worden, tenzij anders is overeengekomen, gefactureerd in de maand volgend op de maand waarin de Producten aan Cliënt zijn geleverd.
8.5.De abonnementskosten worden afhankelijk van de gemaakte keuze door Client: per maand, per kwartaal of per jaar in rekening gebracht. De abonnementskosten per jaar worden altijd over het boekjaar gefactureerd. Start Cliënt in april, dan ontvangt Cliënt een jaarfactuur van april t/m december. In januari van het nieuwe jaar ontvangt Cliënt de factuur voor 12 maanden. Kiest Cliënt voor facturatie per maand of per kwartaal, dan wordt voor iedere automatische incasso € 1,- extra in rekening gebracht.
8.6.Facturen van vervolgbestellingen worden binnen enkele dagen na de bestelling verstuurd. Incasseren van deze facturen gebeurt pas na de levering van de bestelling.
8.7.De facturatie geschiedt per post en/of digitaal per e-mail.
8.8.De aanbetalingsfactuur, zoals omschreven in artikel 8.2, wordt geïncasseerd als de kaarten in productie genomen moeten worden.
8.9.Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd door Cliënt, dan tracht MAKS de automatische incasso nogmaals uit te voeren. Kan ook deze tweede automatische incasso niet worden uitgevoerd of wordt deze betaling nogmaals door Cliënt gestorneerd, dan dient Cliënt het factuurbedrag zelf over te maken op de bankrekening van MAKS. In een dergelijk geval komt de mogelijkheid om te betalen middels automatische incasso te vervallen, tenzij Cliënt een gegronde reden heeft waardoor de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden. De facturen dienen dan vooruitbetaald te worden en de abonnementsfactuur wordt dan opgesteld voor de resterende maanden van dat betreffende kalenderjaar en in een keer aan Cliënt gefactureerd.
8.10.Indien niet tijdig wordt betaald, is Cliënt in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Cliënt is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.
8.11.Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Cliënt. De buiten gerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
8.12.MAKS heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de Overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst door MAKS, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door MAKS is ontvangen.
8.13.Rechten worden aan Cliënt verleend onder de voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoeding heeft betaald.

Artikel 9.Eigendomsvoorbehoud
9.1.Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven uitsluitend eigendom van MAKS, totdat alle vorderingen die MAKS op Cliënt heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
9.2.Zolang de eigendom van de Producten niet op Cliënt is overgegaan, mag Cliënt de Producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
9.3.Cliënt is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van MAKS te bewaren. Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van MAKS veilig te stellen.
9.4.Indien Cliënt zijn verplichtingen jegens MAKS niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de Overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is MAKS gerechtigd alle Producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaan de ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van MAKS op volledige schadevergoeding.
9.5.Indien MAKS gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is Cliënt verplicht MAKS toegang te verlenen tot alle locaties waar de Producten van MAKS zich bevinden.
9.6.Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal Cliënt onmiddellijk MAKS daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van MAKS.
9.7.De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan MAKS toekomende rechten onverlet.

Artikel 10.Verplichtingen van Cliënt
10.1.Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient Cliënt zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan MAKS door te geven.
10.2.Indien Cliënt documenten, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan MAKS ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door
MAKS voorgeschreven specificaties.
10.3.Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van het (op)geleverde en voor het in acht nemen van door MAKS gegeven instructies en/of adviezen.
10.4.Cliënt dient zich te onthouden van gedragingen welke het MAKS onmogelijk maakt de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.
10.5.Indien Cliënt niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens MAKS handelt, dan dient Cliënt alle schade te vergoeden die MAKS daardoor lijdt.

Artikel 11.Ontbinding
11.1.MAKS kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
a. Cliënt surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;
b. Cliënt zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest, of zijn bedrijf overdraagt of fuseert;
c. Cliënt één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door MAKS hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d. MAKS de verlening van de betreffende dienst staakt.
11.2.Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan MAKS bij tekortkoming in de nakoming van de Cliënt rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Artikel 12.Overmacht
12.1.Indien naar het redelijk oordeel van MAKS als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door MAKS zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder aan enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
12.2.Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkern-reacties, machinebreuk, diefstal, weersinvloeden en overige omstandigheden waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst door MAKS naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
12.3.Indien MAKS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13.Aansprakelijkheid
13.1.MAKS kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van Cliënt, diens ondergeschikten, dan wel andere
personen, die door of vanwege Cliënt te werk zijn gesteld.
13.2.MAKS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat MAKS is uitgegaan van door Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
13.3.MAKS is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt lijdt doordat Cliënt de Producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, gebruikt of vervoert, waardoor schade aan de Producten kan ontstaan.
13.4.Indien Cliënt wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het Product, sluit MAKS iedere aansprakelijkheid uit.
13.5.MAKS is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade dient o.a. te worden verstaan: gevolgschade, vertragingsschade, gemist besparingen, gemiste omzet, winstderving en reputatieschade.
13.6.De aansprakelijkheid van MAKS, van de personeelsleden van MAKS en van de personen voor wie MAKS verantwoordelijk en/of aansprakelijk is welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
13.7.MAKS is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door Cliënt verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur en  programmatuur van Cliënt.
13.8.Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kan MAKS op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. MAKS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Cliënt wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op zijn professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.
13.9.Cliënt vrijwaart MAKS voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend
uit de Overeenkomst, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door Cliënt van de door MAKS uitgegeven publicaties en andere (informatieve) producten.
13.10.Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt uit welken hoofde ook jegens MAKS vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Cliënt deze rechten en/of bevoegdheden jegens MAKS kan aanwenden.

Artikel 14.Annulering
14.1.Cliënt kan de Overeenkomst binnen 8 dagen na ondertekening van de Overeenkomst kosteloos annuleren.
14.2.Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
14.3.Indien Cliënt de Overeenkomst 8 dagen of langer na ondertekening van de Overeenkomst doch voor de initiële levering van het systeem annuleert, dan dient Client de aanbetalingsfactuur zoals omschreven in artikel 8.2 plus 3 maanden abonnementskosten aan MAKS te betalen
14.4.Annuleert Cliënt de Overeenkomst 8 dagen of langer na de ondertekening van de Overeenkomst en nadat de initiële levering van het systeem heeft plaatsgevonden, dan dient Cliënt alle facturen zoals genoemd in artikel 8.2 en 8.3 te voldoen en dan geldt hetgeen is opgenomen in artikel 16.4.

Artikel 15.Reclames
15.1.Reclames i.v.m. de Producten/diensten van MAKS dienen binnen acht dagen na de datum van ontvangst ter kennis van MAKS te worden gebracht. Klachten dienen schriftelijk of via de e-mail bij MAKS te worden ingediend.
15.2.Reclames schorten de betalingsverplichting van Cliënt niet op.

Artikel 16.Looptijd en opzegging
16.1.De abonnementen van MAKS worden aangegaan voor een jaar waarbij MAKS steeds een boekjaar (van 1 januari t/m 31 december) hanteert. (Start het abonnement bijvoorbeeld in april, dan is de looptijd van de eerste contractperiode tot december van dat jaar). De ingangsdatum is de 1ste van de maand volgend op de maand waarin de Transactieterminal aan Cliënt ter beschikking is gesteld.
16.2.Het abonnement kan tegen het einde van een kalenderjaar door Cliënt worden opgezegd. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Dit betekent
dat de opzegging voor 1 november bij MAKS binnen dient te zijn.
16.3.Indien het abonnement niet overeenkomstig artikel 16.2 wordt opgezegd, dan
wordt het abonnement telkens automatisch na het verstrijken van een kalenderjaar met 1 jaar verlengd.
16.4.Indien Cliënt het abonnement tussentijds stopzet, dan wordt de totale contractwaarde tot aan het einde van het kalenderjaar als annuleringskosten aan Cliënt in rekening gebracht. Zegt Cliënt het abonnement te laat op en is de opzegging niet voor 1 november binnen bij MAKS, dan wordt het gehele volgende contractjaar aan Cliënt in rekening gebracht.

Artikel 17.Intellectuele eigendomsrechten
17.1.Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot programmatuur, online applicatie (incl. standaardaanpassingen en updates), databanken, documentatie, apparatuur of materialen die MAKS in het kader van de Overeenkomst aan Cliënt ter beschikking stelt komen uitsluitend toe aan MAKS of aan haar licentiegevers.

Artikel 18.Geheimhouding
18.1.Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 19.Wijzigen voorwaarden
19.1.MAKS is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden en aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. MAKS zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken.

Artikel 20.Geschillen en toepasselijk recht
20.1.Alle geschillen met betrekking tot de door MAKS gesloten Overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Den Haag.
20.2.Op alle met MAKS gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2: BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKSSPAREN en MAKSCADEAU

Artikel 21.Definitie
21.1. MAKSSPAREN: is het complete elektronische spaarsysteem bestaande uit de volgende onderdelen:
• gebruik van transactieterminal ;
• levering klantenpassen incl. inschrijfformulieren;
• MAKSCRM account.
21.2. MAKSCADEAU: is het complete elektronische cadeaukaartsysteem bestaan¬de uit de volgende onderdelen:
• gebruik van transactieterminal ;
• levering cadeaukaarten;
• MAKSCADEAU rapport.

Artikel 22.Toepasselijkheid
22.1.Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van MAKS met betrekking tot MAKSSPAREN en MAKSCADEAU zijn naast de algemene bepalingen de onderhavige voorwaarden van toepassing.
22.2.MAKSSPAREN en MAKSCADEAU betreft altijd een abonnement. Daarbij gelden qua looptijd, opzegtermijnen, e.d. hetgeen gesteld in artikel 16.

Artikel 23.Levertijden
23.1.De levertijd van MAKSSPAREN en MAKSCADEAU is twee weken na goedkeuring van het pasontwerp door Cliënt.
23.2.De levertijd van extra klantenpassen/cadeaupassen vanaf 250 stuks is vier weken. Levertijden zijn gerekend vanaf het moment dat het ontwerp van de pas is goedgekeurd.

Artikel 24.Afleveren van het Product
24.1.De aflevering van het Product geschiedt door een door MAKS aangestelde vervoerder.
24.2.Bij aflevering zal Cliënt de zending controleren en tekenen voor ontvangst, indien de zending in orde wordt bevonden.

Artikel 25.Terbeschikkingstelling transactieterminal
25.1.Gedurende het MAKSSPAREN en/of MAKSCADEAU programma wordt de transactieterminal aan Cliënt ter beschikking gesteld. Voor het gebruik van de transactieterminal dient Cliënt een eenmalige vergoeding te betalen. Deze vergoeding is een gebruiksvergoeding en dient niet aangemerkt te worden als het aankoopbedrag. Het betalen van een vergoeding voor het gebruik van de transactieterminal geeft niet het recht op het eigendom van de transactieterminal. De transactieterminal blijft te allen tijde eigendom van MAKS, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail anders zijn overeengekomen.
25.2.Na beëindiging van het MAKSSPAREN en/of MAKSCADEAU programma heeft Cliënt niet meer het recht de transactieterminal te gebruiken.
25.3.Indien het een fysieke transactieterminal betreft, de geldt het volgende:
a. Cliënt dient zorgvuldig om te gaan met de transactieterminal en dient er alles aan te doen dat binnen zijn macht ligt om beschadiging, verloren gaan of diefstal van de transactieterminal te voorkomen;
b. Na beëindiging van het MAKSSPAREN en/of MAKSCADEAU programma dient Cliënt de transactieterminal op eerste verzoek van MAKS terug te sturen naar MAKS. De kosten voor het terugsturen van de transactieterminal zijn voor rekening van Cliënt;
c.Cliënt dient de transactieterminal onbeschadigd en in goede staat aan MAKS terug te sturen.
25.4.Indien Cliënt na beëindiging van het MAKSSPAREN en/of MAKSCADEAU programma nog gebruik maakt van de transactieterminal, dan heeft MAKS het recht daarvoor een vergoeding aan Cliënt in rekening te brengen.

Artikel 26.Garantie op Producten
26.1.Indien het geleverde Product een tablet, smartphone of andere device is, dan geldt het volgende:
a.Indien op het geleverde Product een garantie wordt verleend, dan wordt de garantie voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan Cliënt kenbaar gemaakt;
b.Vertoont het geleverde Product een gebrek, dan dient Cliënt contact op te nemen met de fabrikant van het Product en niet met MAKS. De garantie- en reparatieprocedure verlopen via de fabrikant van het Product;
c.De garantievoorwaarden en de wijze daarop Cliënt een beroep kan doen op de garantie zijn in de documentatie opgenomen die bij het Product worden meegeleverd;
d.De factuur is het garantiebewijs, tenzij door de fabrikant bij de documentatie van het Product een garantiecertificaat is gevoegd;
e.MAKS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het handelen en/of nalaten van de fabrikant i.v.m. een garantieclaim van Cliënt.

Artikel 27.Uitsluiting auteursrechtelijke claims
27.1.Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat aan MAKS aangeleverde logo’s, foto’s, ontwerpen, teksten en andersoortig materiaal vrij is van mogelijke auteursrechtelijke claims. Cliënt garandeert dat door het ter beschikking stellen van logo’s, foto’s, ontwerpen, teksten en andersoortig materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten van derden.
27.2.MAKS is niet aansprakelijk voor auteursrechtelijke claims op logo’s, foto’s, ontwerpen, teksten en ander door Cliënt aangeleverd materiaal t.b.v. de bedrukking van de klantenpas of cadeaupas.
27.3.Cliënt vrijwaart MAKS voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Cliënt verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 28.Goedkeuring ontwerp
28.1.Cliënt ontvangt per mail of per post een ontwerpformulier met daarop het ontwerp van de klantenpas of cadeaupas.
28.2.Cliënt is gehouden het door hem al dan niet op zijn verzoek van MAKS ontvangen ontwerpformulier zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en dit met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan MAKS terug te zenden/faxen.
28.3.Goedkeuring van het goedkeuringsformulier door Cliënt geldt als erkenning dat MAKS de aan het ontwerpformulier voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
28.4.MAKS is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in het door Cliënt goedgekeurde of gecorrigeerde ontwerpformulier.
28.5.Het ontwerpformulier dient niet als kleurenproef.
28.6.Op verzoek van Cliënt kan MAKS een fysieke proefpas aanleveren. Een fysieke proefpas wordt pas aangemaakt als het pasontwerp middels het goedkeuringsformulier is goedgekeurd. De kosten van een fysieke proefpas zijn
€ 75,00

Artikel 29.Afwijkingen in ontwerp
29.1.Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
29.2.Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
29.3.Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 30.Gebruik Producten
30.1.Cliënt is verplicht de Producten met de nodige zorg te behandelen en dit slechts te gebruik en voor het doel waarvoor het bestemd is.
30.2.Cliënt is gehouden de door MAKS meegeleverde gebruiksinstructies voor de Producten op te volgen.

Artikel 31.Uitsluiting aansprakelijkheid
31.1.MAKS is niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) niet functioneren van de geleverde Producten en mogelijk daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade aan de zijde van Cliënt.
31.2.Indien Cliënt aantoont dat het Product op het moment van levering gebrekkig was, dan zal MAKS het Product repareren of een vervangend Product leveren, tenzij het Product een tablet, smartphone of ander device is. In een dergelijk geval is artikel 26 van toepassing.

HOOFDSTUK 3: BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKSCRM

Artikel 32.Gebruik MAKSCRM
32.1.E-mailverzending via MAKSCRM is gebaseerd op Fair use.
32.2.Bij e-mail of andersoortig misbruik van het MAKSCRM-account door Cliënt zal MAKS het account per direct deactiveren. Cliënt wordt hiervan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld.
32.3.Eventuele schade voortvloeiend uit bovenstaand misbruik zal door MAKS op Cliënt worden verhaald.
32.4.MAKS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele claims die Cliënt ontvangt en/of eventuele boetes die aan Cliënt in rekening worden gebracht door het gebruik van MAKSCRM. Cliënt is er zelf verantwoordelijk voor dat hij met gebruik van MAKSCRM geen handelingen uitvoert die in strijd zijn met de wet, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
32.5.Cliënt is verantwoordelijk voor de toestemming van de pashouder om persoonsgegevens te gebruiken voor diverse marketing acties.
32.6.MAKS garandeert niet dat Cliënt te allen tijde ongestoord gebruik kan maken van MAKSCRM. Ingeval van onderhoud en/of updates en/of verbetering aan MAKSCRM wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken. Cliënt heeft bij tijdelijke onbeschikbaarheid van MAKSCRM geen recht op compensatie, tenzij de onbeschikbaarheid door toedoen van MAKSCRM onredelijk lang is.

Artikel 33.Inlogcodes
33.1.Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de inlogcodes die hij gebruikt om toegang te krijgen tot zijn MAKSCRM-account. Cliënt dient te verhinderen dat een niet bevoegd persoon MAKSCRM benadert of gebruikt.
33.2.MAKS kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van Cliënt.
33.3.Indien Cliënt constateert dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van Cliënt, dan dient Cliënt MAKS daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 34.Invoer klantgegevens
34.1.Als Cliënt daarvoor gekozen heeft, voert MAKS de gegevens in van de ingevulde inschrijfkaarten in het MAKSCRM-account.
34.2.Op geen enkele wijze is MAKS aansprakelijk voor wat betreft fouten ontstaan bij
overschrijven van gegevens van een inschrijfkaart.
34.3.Na beëindiging van het MAKSCRM-abonnement krijgt Cliënt op verzoek de NAW gegevens van zijn pashouders retour. Deze NAW gegevens worden in een EXCEL lijst per e- mail aangeleverd.

HOOFDSTUK 4: BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKSZEKER

Artikel 35.Vervangende fysieke transactieterminal
35.1.In geval Cliënt MAKSZEKER afneemt, dan krijgt Cliënt gedurende de reparatie periode van een fysieke transactieterminal een vervangende fysieke transactieterminal.
35.2.In geval Cliënt MAKSZEKER afneemt en de storing voor 11:00 uur is gemeld, krijgt Cliënt de dag erna de vervangende fysieke transactieterminal ter beschikking gesteld.
35.3.Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat de niet goedwerkende fysieke transactieterminal in de originele doos klaar staat om opgehaald te worden.

HOOFDSTUK 5: BIJZONDERE VOORWAARDEN MAKSMARKETING

Artikel 36.Rechten en plichten Cliënt
36.1.Alle pashouders die op het inschrijfformulier aangegeven hebben mailings te willen ontvangen mogen namens Cliënt door MAKS benaderd worden.
36.2.Door Cliënt wordt gegarandeerd dat de inhoud van de mailing niet in strijd is met enige wettelijke bepaling en de voorwaarden opgenomen in de Nederlandse Reclame Code en de daarbij behorende gedragsregels. Tevens is de inhoud niet in strijd met enig geldend intellectueel eigendomsrecht van derden.
36.3.Cliënt levert aan MAKS de tekst en ander materiaal voor de mailing aan.
36.4.MAKS zal de mailing pas verzenden als Cliënt akkoord heeft gegeven op de volgende zaken:
• Lay-out mailing;
• Inhoud mailing;
• Geselecteerde doelgroep.
36.5.MAKS heeft het recht de uitvoering van de mailing te weigeren of de uitvoering daarvan te staken, zonder schadeplichtig te zijn tegenover Cliënt indien blijkt dat Cliënt in strijd handelt met voorgaande artikelen.

Artikel 37.Uitvoering werkzaamheden
37.1.De door MAKS te verrichten diensten worden naar beste inzicht en vermogen en conform de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd.
37.2.De Overeenkomst tussen MAKS en Cliënt bedraagt een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.
37.3.MAKS zal klantgegevens inclusief de e-mailadressen niet gebruiken in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens en zorg dragen voor een correcte en betrouwbare verzending van de desbetreffende mailing.
37.4.MAKS is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de mailing.
37.5.MAKS kan niet garanderen dat met de mailing het gewenste resultaat wordt bereikt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de naar een pashouder door MAKS verstuurde e-mail niet in de inbox van de pashouder komt vanwege een spamfilter.

Artikel 38.Klachten pashouders mailinglijst
38.1.Indien Cliënt klachten ontvangt van personen die een mailing ontvangen of die aan een actie meedoen, dient Cliënt MAKS hierover direct te informeren. Indien een pashouder daarom verzoekt, zal MAKS de gegevens van de betreffende pashouder uit de mailinglijst verwijderen.